Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Beyit Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Beyit iki mısradan meydana gelen nazım parçası. Batı edebiyatında beyite kuple denir. Divan şiirinin temel nazım birimidir. Aynı ölçüde ve anlamca birbiriyle ilgili yakın iki dizeden oluşur. Divan edebiyatında nazım birimi sayılan beyit, aynı vezinde olan ve birbiri peşinden gelen iki mısradır. Çoklukla anlamın tamamlandığı bir bölüm Beyitin bir nâzım birimi olarak kabul edilmesi yüzünden, divan edebiyatı şiirlerinde konu birliği pek az görülür. Divan şairinin bütün düşüncesi, beyitleri meydana getirecek kafiyelerle ikişer mısra söyleyebilmekti. Divan edebiyatındaki bu şiir anlayışı, bizde "Edebiyat-ı Cedide" ile değişmeye başlamıştır. Anlamın bir beyitte tamamlanmasının şart olmadığı sonraki beyitte, hattâ daha sonraki beyitlere geçebileceği hakkındaki örnekler, bu edebiyat akımı ile edebiyatımızda gelişmiştir. Böylece, bir nâzım şeklinde konu birliğine önem verilmesi yoluna geçilebilmiştir.
 
Beyit, kafiyeli iki mısradan meydana gelirse "beyt-i musarra", bir gazelin en seçme beyti olursa "beyt-ül gazel" bir kasidenin en güzel beyti olursa "beyt-ül kaside", içinde şairin adının ya da mahlasının bulunduğu beyitse "tac taç beyit" bir kasidenin ya da gazelin ilk beyiti "matla" son beyti ise "makta" adını alır.

Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası.[1]
(Geniş anlamiyle) Çift dizeli olarak düzenlenen bir koşuğun her dize çifti.[2]
(Dar anlamiyle) Tara anlam veren ve iki dizeden meydana gelen koşuk.[2]

Beyit Örneği

Şeyh Galip’e ait olan aşağıdaki gazel, 5 beyitten meydana gelmiştir.
Döktü omuzdan poşu saçağını
 Açtı gönüller deli bayrağını
Ay yenisi gökte ne Ülker satar
 Değmeyicek kestiği tırnağını
Gözceğizim boyamak ister benim
 Al boyanıp kan ile dudağını
Saldı gönül illerine âfeti
 Kurdu göz ırmağına otağını
Vermedi bir kimseye Gâlib geçit
 Kanda çevirdiyse söz ırmağını

Beyitin Sözlük Anlamı

1. Ev
2. Mana bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası
3. Divan şiirinde iki mısralık nazım birimidir. Divan Şiirinde ise iki mısralık (mısra:'Kapı' manasındaki karşılık gelir) nazım birimlerine denir.
Örnek:
Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü
Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng- sâre düştü

Kaynaklar

1.^ Güncel Türkçe Sözlük
2.^ a b BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri SözlüğüBeyit Resimleri

 • 0
  Beyit Nedir Örnekleri 3 yıl önce

  Beyit Nedir Örnekleri

Beyit Sunumları

 • 1
  Önizleme: 7 ay önce

  Beyitleri Oluşturan Nazım Şekilleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BEYİTLERDEN OLUŞAN NAZIM ŞEKİLLERİ

  2. Sayfa
  1.BEYİTAynı ölçüyle yazılmış,anlam yönünden birbirini tamamlayam iki mısraya beyit denir.Beyit divan nazmının birimidir.Her beyit tek başına bir duygu ifade eder.Beyittirki mısraların aynı ölçü ile yazılması şart değildir.

  3. Sayfa
  Bir şu’lesi var ki şem’-i canınFanusuna sığmaz asumunın ŞEYH GALİPAdeti hubların cevr ü cefadır ammaBana ettiklerini kimselere etmediler (NECATİ)

  4. Sayfa
  Eskiler beytin mısralarındaki kelimelere ayrı ayrı adlar vermişlerdir.Birinci mısranın ilk kelimesine SADR.son kelimesine ARUZ,bunların arasında kalan söze de HAŞİV denilirdi

  5. Sayfa
  Beyit

  6. Sayfa
  MÜFREDTek başına beyit demektir.Yukarda açıkladığımız beyitin tüm özelliklerine sahiptir.Divanlarda müfredat başlığı altınada toplandığını daha önce ki konularda söylemiştik.

  7. Sayfa
  GAZEL Sözlük anlamı,yumuşak ,hoş,nazik ve güzel demektir.İslamiyetten önce Araplar kasidelerin başında,bazen de içinde aşk ve hissi coşkunluklarını ayrı bölümde söylerlerdi.

  8. Sayfa
  KASİDEArap edebiyatı nazım şeklidir.İran yoluyla bize geçmiştir.Arap edebiyatının en tanınmış kaside üstadı Emr-ül Kays’dır.İslamiyetten önce Arabistan’da nazım şekli kaside olan yarışmalar yapılırdı.

  9. Sayfa
  KASİDEEdebiyatımızda ilk kaside 18.yy da Hoca Dehhani tarafından yazılmıştır.Divan edebiyatında en güçlü kaside üstadı Nef ‘i dir.Ahmet Paşa,Fuzuli,Baki,Nedimin kasideleri çok başarılıdır.

  10. Sayfa
  KASİDEKaside 30 ile 99 beyit arasında değişir.Kafiye düzeni gazele benzer.Kasidenin ilk beytine matla denir.Son beytine makta denir.En güzel beytine Beytülkasit adı verilir.Şair kendini kendini söylemez.

  11. Sayfa
  KASİDEAcemler Araplardan aldıkları kasideyi olduğu gibi kullanmamışlardır.Daha sonra Türkler bu nazım şeklini şekil ve muhteva yönünden değiştirerek kullanmışlardır.Arap kasideleri üç bölümdür.

  12. Sayfa
  KASİDEÖnce çadırda göç eden sevgili tasvir edilir.İkinci bölümde,şairin sevgilisi çöllerde takip ederken vahşi hayvanlarla yaptığı mücadeleler anlatılır.Üçüncü bölüm ana bölümdür.

  13. Sayfa
  NESİPKasidenin giriş bölümüdür.Bazı kasideler adlarını bu bölümden alır.Bahar tasviri yapılmış ise “Kaside-i bahariye” ,kış tasvirinde “Şıtaiye” ramazan tasviri yapılmış ise ramazaniye adı verilir.

  14. Sayfa
  TEGAZZÜLNesip bölümünden sonra gelen aynı ölçü ve kafiyeyle yazılmış bir gazeldir.Şair aşk ve lirik duygularını bu bölümde ifadeye çalışır.Şiirin duyguların ifadesine vasıta olduğu hatırlanır.

  15. Sayfa
  GİRİZGAHBu bölüm bir giriş ve geçiş bölümüdür.Şair burada,bir iki beyitle bundan sonraki bölümde kimi öveceğini veya yereceğini yani asıl konunun ne olacağını ima eder.Bu kasidenin en kısa bölümüdür.

  16. Sayfa
  METHİYEKasidenin esas bölümü Methiye bölümüdür.Bundan önceki bölümler bu bölümü söylemek için ön hazırlık mahiyetindedir.Kaside zamanla bir şiir kılığı almıştır.

  17. Sayfa
  FAHRİYEBu bölümde şair kendini över.Bölümün sonunda şairin adının geçtiği Taç beyit bulunur.genelde sondan bir önceki bölümdür.Şair bu bölüme geldiğinde kendisi hakkında yorumlar yapmaya başlar.

  18. Sayfa
  DUAŞair bu bölümde Allaha dua ederGünahlarının bağışlanması için yakarışta bulunur.Bundan başka kasideler rediflerine kafiyelerinin son harflerine göre isimlendirilir.

  19. Sayfa
  TERKİB-İ BENDDivan edebiyatında gazel ve kasideye oranla daha az kullanılan bir nazım şeklidir.En az yedi en çok oniki bendden meydana gelir.Her bent sonunda vasıta beyiti vardır.

  20. Sayfa
  MERSİYEŞekil yönünden tamamiyle terkibi bende benzer.Yalnız konu yönünden ayrılır.Mersiyede ölen büyük kişilerin arkasından duyulan üzüntüler açık bir şekille ifade edilir.

  21. Sayfa
  MESNEVİArap edebiyatı nazım şeklidir.Şark edebiyatında da çok kullanılan bir nazım şeklidir.Manzum konular.Didaktik konular,tarihler bu nazım şekli ile yazılırdı.

  22. Sayfa
  MÜSTEZATUzun ve kısa mısralarla yazılan bir gazel çeşididir.Aruzun mef ülü mefailü mefailü feilün kalıbı kullanılır.Kısa mısralar bu kalıbın cüzleri ile yazılır.Anlam yönünden uzun mısralardır.

  23. Sayfa
  ŞİİREy şüh-i kerempişe dil-i zar senindirYok minnetim asla Ey kan-ı güher anda ne kim var senindirPin han-ü hüveyda Gül gocasısın destar senindir Gel ey gül-i rana

Beyit Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Beyit Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Beyit Nedir?
  Ev
  Cümle 1: Beybabanın bezik oynayışı da pek alengirlidir. - S. Birsel


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Beyit Nedir Örnekleri
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)